K tomu, aby příroda Kokořínska ani Máchova kraje příliš netrpěla, potřebuje i pomoc vás – návštěvníků a turistů. Respektujte prosím zásady chování a omezení, jejichž cílem je ochránit rostliny, zvířata a jejich prostředí, tedy krajinu. Mezi ty nejzásadnější pravidla patří:

  • v národních přírodních rezervacích choďte pouze po značených cestách
  • nekrmte divoká zvířata, neničte rostliny a nevcházejte do rákosin v období hnízdění (jaro)
  • netábořte a nerozdělávejte oheň mimo kempy a oficiální tábořiště
  • nevjíždějte autem mimo silnice a místní komunikace, tedy ani na lesní a polní cesty
  • všechny odpadky si po sobě odneste
  • chovejte se ohleduplně k přírodě i ostatním návštěvníkům.

Děkujeme!

Pěší turistika

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vede hustá síť značených turistických tras, na mnohých místech doplněných o informační panely. Nejfrekventovanějšími místy, jako jsou Mšenské pokličky, Bezděz, Kokořín či Houska ročně projdou desetitisíce turistů. Prosíme vás proto, abyste respektovali značené trasy a neničili křehká přírodní stanoviště pohybem mimo stezky. Přírodě tak dopřejete potřebný klid.

V národních přírodních rezervacích je pohyb mimo značené stezky zakázán zákonem.

Délka turistických tras se v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj různí, stejně tak jejich náročnost. Některé trasy vedou náročným terénem a vyžadují překonání skal za pomoci řetězu. Ne všechny studánky mají pitnou vodu a tento stav se u nich průběžně vyvíjí. Oblast Kokořínska ani Máchova kraje nepatří mezi nejosídlenější končiny, možnosti nákupu pití nebo svačiny jsou zde omezené. Nezapomeňte proto na bezpečnou obuv a dostatek tekutin.

Cyklistika

Touto oblastí prochází několik značených cyklotras. Pro jízdu na kole lze také využít mnoho zpevněných lesních a polních cest, i klidné silničky. Jízdy po turistických pěšinách se vyvarujte. Ničí jejich povrch a působí tak erozi, cyklisté navíc ohrožují pěší turisty. Vzhledem k terénu, kterým prochází, jsou pro cyklisty mnohdy i nebezpečné. Děkujeme, že toto omezení respektujete a na kole jezdíte pouze tam, kde je to vhodné.

​​​​​​​Auto a parkování

Nevjíždějte autem mimo silnice a místní komunikace. Na území CHKO je vjezd na lesní i polní cesty zakázán, stejně tak volně do krajiny (např. na louku či do lesa). Stejná pravidla platí i pro karavany a další vozidla určená ke spaní. Při cestě do CHKO Kokořínsko - Máchův kraj preferujte veřejnou dopravu, parkoviště jsou zde malá. Do Mšena, na sever Kokořínska či do Máchova kraje můžete zamířit vlakem, což mnohdy usnadní plánování trasy výletu. Při cestě autem si ověřte možnosti parkování v obcích a městech a na vyhrazených parkovištích. Možnost parkování u zajímavých turistických cílů v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je, ale parkoviště mají omezenou kapacitu, dostupná parkoviště jsou dobře značená například na portálu www.mapy.cz.  

Táboření

Na území CHKO je táboření, přespávání pod přístřeškem, jako je stan nebo bivakovací plachta, zakázané.  Bivakování, tedy spaní "pod širákem" podle aktuálního výkladu zákona zakázané není, v takovém případě prosíme o respektování přírody výběrem vhodného místa a jeho opuštěním ve stejném nebo lepším stavu, jako jste jej nalezli.

Mimo veřejné tábořiště je přísně zakázané rozdělávání ohňů. Vzhledem k mnohdy suchým podmínkám borových lesů je riziko požárů vysoké, nepřístupný terén pak komplikuje případnou likvidaci požáru.

Létání s drony

Létání v omezených zónách, kam CHKO patří, povoluje na základě žádost Ústav pro civilní letectví, vyjádření orgánu ochrany přírody je v tomto případě nezbytné.

Mimo to je třeba dodržovat obecně platné předpisy. 

  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“)
  • letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy 
  • zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Je ale třeba upozornit piloty dronů na skutečnost, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy například vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

Vodáctví

Řeka Ploučnice je jediným tokem, který je na území CHKO splouván. Vždy dodržujte stanovené limity výšky vodního sloupce. Proplouváte nejpřísněji chráněnou zónou CHKO, snažte se tedy, aby po vaší návštěvě nezbyly žádné stopy. Zároveň upozorňujeme, že na území CHKO je táboření a přespávání pod přístřeškem, jako je stan nebo bivakovací plachta, zakázané. Ploučnice na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj velmi meandruje a její splouvání tak trvá poměrně dlouho - počítejte s tím při plánování své cesty, abyste včas dorazili do tábořiště.

Horolezectví

Pískovcové skály přitahovaly horolezce odedávna a během 20. století vzniklo na Kokořínsku i v Máchově kraji množství lezeckých cest. Z důvodu ochrany přírody bylo nutné horolezectví regulovat, aby nedocházelo k poškozování přírody - na skalních stěnách roste řada vzácných druhů rostlin a hnízdí ohrožené druhy ptáků.

Pravidla provozování horolezectví jsou dobře popsána na stránkách Českého horolezeckého svazu. Stejně tak jsou na nich zveřejňovány aktuality ohledně dočasných uzavírek území kvůli hnízdění, nebo jiné informace k omezení horolezectví. Obecně platí, že horolezci mohou využívat horolezecké terény vyznačené se souhlasem Správy CHKO. Souhlas orgánu ochrany přírody je nezbytný pro lezení mimo vyznačené terény. Na celém území CHKO není žádný terén vyznačen pro volné lezení (bouldering). Připomínáme rovněž, že na pískovcích se nesmí používat magnezium.

Rybaření

Rybaření se v oblasti Kokořínska a Máchova kraje řídí pravidly stanovenými Českým rybářským svazem. Na území CHKO je navíc zakázáno tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, takže se během čekání na úlovek vyhněte stavění stanů nebo budování přístřešků.

Geocaching

Na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je aktivní celá řada schránek, takzvaných „kešek“. Jejich provozování přírodě nevadí, pokud dodržujete pravidla jejich umístění. Při plánování založení nové keše na území CHKO si prostudujte pravidla pro keše v chráněných územích a pro jistotu svůj záměr konzultujte se Správou CHKO.

Při zakládání keše berte ohled na riziko poškození místa desítkami a stovkami dalších hráčů, kteří ji budou hledat. Zvláštní pozornost věnujte popisu cesty, jak se k samotné keši dostat a jak ji najít.

Kešky a stromy

Zákonem jsou chráněny všechny dřeviny před poškozováním a ničením. Zejména v případě vyhlášených památných stromů keš neumísťujte přímo na stromy, do jejich dutin, korun, kořenů, ani je nezavěšujte na větve.