Chci podat stížnost na poškozování přírody

Příroda a její jednotlivé složky jsou před poškozováním chráněny právními předpisy. Kdokoliv se může v případě podezření na poškozování přírody obrátit na příslušný správní orgán s podnětem.

Podmínky podání stížnosti na poškozování přírody

Podnět, kterým se nahlašuje poškozování přírody, může podat kdokoliv (fyzická i právnická osoba, či také jiný orgán veřejné moci).

Při podání podnětu lze zároveň požádat o informaci, jak s ním bylo naloženo. Správní orgán bude tak povinen sdělit ve lhůtě 30 dnů od obdržení podnětu, zda řízení zahájil, či případně zda podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá v případě, že se podatel stane účastníkem zahajovaného řízení.

Dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), jsou správní orgány povinny přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Dle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

Správní orgán je povinen se podanými podněty zabývat (autorovi podnětu však nevzniká subjektivní právo na to, aby správní orgán řízení o přestupku zahájil). V případě, že správní orgán shledá podnět jako důvodný, bude mít povinnost poškozování přírody stíhat dle ustanovení o přestupcích, případně věc předat orgánu činnému v trestním řízení, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že byl spáchán trestný čin.

Kam adresovat stížnost

Níže jsou uvedeny správní orgány, které jsou příslušné projednat přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V případě, že je podán podnět orgánu, který k projednání věci není příslušný, ten podnět postupuje příslušnému správnímu orgánu. Stížnost nemá žádný předepsaný vzor formuláře, lze ji podat písemně, elektronicky, telefonicky i osobně.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
V PR a PP a jejich OP mimo CHKO, NP a jejich OP příslušný krajský úřad
Mimo zákonem chráněných území a jejich OP příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Celé území ČR včetně zvláště chráněných území Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)