Chci stavět ve zvláště chráněném území

V řadě zvláště chráněných území jsou zakázány či limitovány stavební záměry. Omezení jsou následující:

Jaká omezení pro mě plynou?

Národní přírodní rezervace – zákaz povolovat, umisťovat a provádět stavby, zákaz stavební činnosti je dle judikatury dále obsažen v zákazu intenzivních technologií, a to na celém území a dále také v zákazu měnit dochované přírodní prostředí. Uplatňuje se zde i zákaz měnit způsob užívání staveb a vymezovat zastavitelné plochy obcí.

Přírodní rezervace – zákaz provádět, povolovat a umisťovat nové stavby, zákaz stavební činnosti je dále obsažen dle judikatury v zákazu intenzivních technologií, a to na celém území. I zde platí zákaz měnit způsob užívání staveb a vymezovat zastavitelné plochy obcí.

Chráněná krajinná oblast – zákaz provádět, umisťovat a povolovat nové stavby na území I. zóny. Nadto stavební činnost je dle judikatury tzv. intenzivní technologií a zákaz intenzivních technologií se týká jak I., tak i II. zóny (tzn. budete zde potřebovat výjimky na oba tyto zákazy).

Národní park – zákaz umisťovat, povolovat nebo provádět stavby mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí.

Ostatní zvláště chráněná území – zpravidla bez zákazu, pokud nedochází k překryvu s územím se zákazem, nicméně uplatní se obecné limity zákazu území poškodit a způsobit v něm změny.

Maloplošná zvláště chráněná území – obvykle omezení stavební činnosti dáno v bližších ochranných podmínkách. Realizace stavební činnosti je zde vázána na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

Ochranná pásma zvláště chráněných území – umisťování, povolování a realizace staveb, stavební a související činnost je zde zpravidla vázána na souhlas orgánu ochrany přírody.

Významné krajinné prvky – dotýká-li se váš stavební záměr některého z významných krajinných prvků, (tj, např. např. les, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy), je třeba si požádat o souhlas orgánu ochrany přírody, který posoudí, zda zamýšlený záměr nepovede k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Dále existují omezení z hlediska krajinného rázu (v CHKO půjde typicky o výšku budovy, sklon a vzhled střechy, barvu fasády apod.) a požadavku souhlasu k provedení stavby uvnitř zvláště chráněných území, které na vás dopadají v povinnosti získat závazné stanovisko, které bude závazným podkladem pro stavební úřad – viz samostatná životní situace. Limitaci stavební činnosti (nejen ve zvláště chráněných územích) představuje i ochrana dřevin rostoucích mimo les, pokud přesahují minimální rozměry (obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí; u zapojeného porostu pak rozloha nad 40 m2) a nenaplní jinou výjimku (ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území s druhem pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří).

V případě, že váš stavební záměr může zasáhnout do ochrany zvláště chráněných druhů, je třeba získat i povolení z tohoto titulu – více na samostatné stránce k této životní situaci.

Co vše potřebuji pro realizaci stavebního záměru, který není vyhrazenou stavbou1?

Výjimku dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), či případně souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 3  ZOPK (ve znění k 31. 12. 2023 z důvodu přechodného období dle § 334a odst. 2 a 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon).

Dále zpravidla závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK (vyjma záměru v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti, či v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti). Často budete potřebovat také závazné stanovisko ke krajinnému rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK. Závazné stanovisko ke kácení dřeviny dle § 8 odst. 6 ZOPK budete pak potřebovat v situaci, kdy přímo v místě plánované stavby, roste dřevina nad minimální rozměry, a váš záměr je povolován v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Pokud je váš záměr povolován stavebním úřadem v jiném procesu, potřebujete povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK.

V případě, že se váš záměr nachází v evropsky významné lokalitě či ptačí oblasti, budete ho nejprve muset předložit ke stanovisku dle § 45i odst. 1 ZOPK, kde bude posouzeno, zda váš záměr může mít významný vliv na předměty ochrany těchto území.

V případě, že váš záměr zasahuje do ochrany zvláště chráněných druhů, budete potřebovat také druhovou výjimku dle § 56 odst. 1 ZOPK.

Posouzení, co vše bude ke konkrétní stavbě potřeba, může být často obtížné. Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které vám AOPK ČR ke konkrétnímu záměru sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat.

Pozn. V přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 se ve věcech řízení o záměrech povolovaných dle stavebního zákona postupuje dle právních předpisů účinných k 31. 12. 2023, s výjimkou staveb vyhrazených (jejich seznam je uveden v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon).

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

 • Služba S366 - Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území
 • Služba S7512 - Souhlas k činnostem a zásahům podle zákona a podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území
 • Služba S7522 - Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
 • S409 - Žádost o stanovisko ke koncepcím a záměrům podle §45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP a jejich ochranná pásma (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy - vyhrazené stavby AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)

Vyhrazené stavby
Je-li váš záměr stavbou stavbou vyhrazenou uvedenou v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, stavbou s vyhrazenou stavbou související či stavbou tvořící se stavbou vyhrazenou soubor staveb (dále jen souhrnně zkráceně „vyhrazená stavba“), bude posuzován dle právních předpisů účinných k 1. 1. 2024. Pokud se daná stavba nachází alespoň zčásti na území ZCHÚ nebo Natury 2000, posoudí ji AOPK ČR jako celek (i v částech které jsou mimo ZCHÚ ve volné krajině).

Nachází–li se váš záměr v evropsky významné lokalitě či ptačí oblasti, budete ho nejprve muset předložit ke stanovisku dle § 45i odst. 1 ZOPK, kde bude posouzeno, zda záměr může mít významný vliv na předměty ochrany těchto území. Následně je třeba požádat AOPK ČR o vydání potřebného souhlasu či povolení se zamýšleným záměrem. AOPK ČR záměr posoudí ve společném řízení z hlediska všech zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny a vydá o tom společné rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zák. č. 114/1992 Sb., ve znění k 1. 1. 2024.

Žádost o vydání tohoto společného rozhodnutí musí naplňovat náležitosti dle § 83a zák. č. 114/1992 Sb., ve znění k 1. 1. 2024.

Náležitosti žádosti

Výjimku, souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí, závazné stanovisko, vyjádření nebo jiný správní úkon vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno:

 • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
 • ​​​​​​​váš podpis,
 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
 • z žádosti musí být patrné, o co přesně žádáte (výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas z hlediska bližších ochranných podmínek dle § 44 odst. 3 (resp. 4) ZOPK, závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK, závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 ZOPK, druhová výjimka dle § 56 odst. 1 ZOPK nebo veškeré potřebné souhlasy k záměru),
 • musí v ní být dostatečně specifikován záměr – tzn. je třeba předložit projektovou dokumentaci záměru, kterou předkládáte v rámci povolovacího řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Obsahové náležitosti této dokumentace určuje ust. § 83a ZOPK.2
 • dále je třeba uvést výčet a podrobné vysvětlení důvodů pro vydání souhlasu nebo povolení výjimky, jedná-li se o činnost zakázanou podle tohoto zákona, v souladu s tímto zákonem.

K žádosti o vydání společného rozhodnutí u vyhrazených staveb podle § 83 odst. 9 ZOPK žadatel přiloží jednotné environmentální stanovisko, pokud je jeho součástí hodnocení vlivu záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dokumenty

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

Vysvětlivky:

1 Vyhrazenou stavbou jsou stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon – např. stavby dráhy, dálnic, letecké stavby, stavby výroben elektřiny, přenosové soustavy atd.

2 Náležitosti dokumentace, která je součástí žádosti v řízeních ve věcech ochrany přírody dle § 83a ZOPK:

 • údaje o přesném umístění a rozsahu záměru, o investorovi a osobě, která projektovou dokumentaci záměru zpracovala,
 • podrobný popis technického a technologického řešení, spočívající zejména v popisu charakteru záměru, zdůvodnění umístění záměru z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, popřípadě odmítnutí, z hlediska ochrany přírody a krajiny,
 • informace o termínu zahájení provádění záměru a jeho dokončení, délce provozu a termínu případné likvidace záměru,
 • informace o vstupech a výstupech a z nich vyplývajících předpokládaných vlivech záměru na okolní přírodu a krajinu v době provádění, provozu a případné likvidace záměru,
 • stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 nebo posouzení vlivů záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 2, nejedná-li se o žádost podle § 45i odst. 1 tohoto zákona, a
 • hodnocení vlivů zamýšleného zásahu podle § 67, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány,
 • technické výkresy a mapovou dokumentaci.

V žádosti žadatel dále uvede následující údaje o záměru, pokud již nejsou součástí projektové dokumentace:

 • charakteristiku stavu přírody a krajiny v dotčeném území, které budou záměrem pravděpodobně významně ovlivněny, zejména strukturu a ráz krajiny, její geomorfologii a hydrologii, ekosystémy a jejich složky, biotopy druhů, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména významné krajinné prvky, územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, ochranná pásma zvláště chráněných území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ptáky nebo zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
 • charakteristiku možných vlivů a odhad jejich významnosti z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti,
 • návrh opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na přírodu a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné.