null Benátky

Benátky nad Jizerou úspěšně čerpají dotace prostřednictvím AOPK ČR

27. 2. 2024

Návštěva ministra Mgr. Petra Hladíka v doprovodu poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Niny Novákové v Benátkách.

V pondělí 19. února navštívil ministr životního prostředí  Mgr. Petr Hladík v doprovodu poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Niny Novákové město, kterému se dlouhodobě a koncepčně daří naplňovat strategické cíle Operačního programu Životní prostředí i Programu péče o krajinu. Tyto evropské i národní finanční zdroje, které umožnují zájemcům zlepšovat přírodní podmínky svého okolí i realizovat adaptační opatření na klimatickou změnu, město Benátky nad Jizerou opakovaně využívá a jejich snaha přináší konkrétní výsledky.

Oceňujeme vlastní aktivitu a odbornou přípravu projektů, které město Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR jako zprostředkovateli zmíněných programů předkládá. Proto jsme právě v tomto městě a jeho okolí, samozřejmě společně se zástupci města, mohli panu ministrovi ukázat realizované práce v zámeckém i podzámeckém parku (zámek má funkci radnice), ošetřování vzrostlých stromů i výsadby nových dřevin v různých částech města, realizované prvky územního systému ekologické stability (biokoridory a biocentra) v okolní krajině účelně propojené s městem systémem nových cest včetně doprovodných alejí. U řeky Jizery se pak město zasloužilo o obnovu a zprůtočnění zaniklého ramene Jizery, s přínosem ekologickým, protipovodňovým i rekreačním.

Nejdůležitějším finančním zdrojem realizovaných akcí byl Operační program Životní prostředí (OPŽP), jehož prostřednictvím čerpáme přidělené prostředky ze zdrojů Evropské unie. Celková částka využitá pro revitalizaci okolí Jizery byla téměř 26 mil. Kč, realizace územního systému ekologické stability 10, 5 mil. Kč, výdaje na tyto akce byly prakticky celé hrazeny z OPŽP. Procentuálně nižším podílem byly podpořeny výsadby a ošetřování dřevin ve městě, od roku 2014 částka činí téměř 9 mil Kč.

Zdroj fotografií : MŽP

Ministr a ředitel AOPK na plánem výsadeb.
Prohlídka výsadeb.
Prohlídka výsadeb.